ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1061700267
โรงเรียน : หนองฉางวิทยา
เขตพื้นที่ : สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
จังหวัด : อุทัยธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.ncw.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : -
จำนวนนักเรียน : 2464
จำนวนครูและบุคลากร : 139
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 มีนาคม 2564