ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1062040430
โรงเรียน : กำแพงเพชรพิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.กำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kp.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสอิ้ง กันยะมูล
จำนวนนักเรียน : 2704
จำนวนครูและบุคลากร : 189
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 มีนาคม 2564

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีความพร้อมด้านกายภาพ ทรัพยากรบุคคล อย่างเพียงพอ