ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1066350085
โรงเรียน : วัดคงคาราม
เขตพื้นที่ : สพป.พิจิตร เขต 2
จังหวัด : พิจิตร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกรไกร ภูมิไสว
จำนวนนักเรียน : 94
จำนวนครูและบุคลากร : 10
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 14 กันยายน 2564