ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1066350373
โรงเรียน : พิจิตรพิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.พิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
จำนวนนักเรียน : 2562
จำนวนครูและบุคลากร : 133
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มีนาคม 3107