ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1066350387
โรงเรียน : โพธิธรรมสุวัฒน์
เขตพื้นที่ : สพม.พิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.phothitham.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวินัย ยุพจันทร์
จำนวนนักเรียน : 1068
จำนวนครูและบุคลากร : 75
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 14 กันยายน 2564