ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1070480379
โรงเรียน : ปากท่อพิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.ราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.paktho.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศิริชัย ทองหน้าศาล
จำนวนนักเรียน : 618
จำนวนครูและบุคลากร : 37
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 11 มีนาคม 2564