ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1071020090
โรงเรียน : บ้านห้วยเสือ
เขตพื้นที่ : สพป.กาญจนบุรี เขต 3
จังหวัด : กาญจนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายชูศักดิ์ สีสัน
จำนวนนักเรียน : 732
จำนวนครูและบุคลากร : 30
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 19 มีนาคม 3107