ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1071020222
โรงเรียน : บ้านแก่งประลอม
เขตพื้นที่ : สพป.กาญจนบุรี เขต 3
จังหวัด : กาญจนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : school.obec.go.t
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายชัยศักดิ์ ภูมูล
จำนวนนักเรียน : 70
จำนวนครูและบุคลากร : 5
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 27 มกราคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 28 พฤษภาคม 2564