ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1071020370
โรงเรียน : บ้านหินตั้ง
เขตพื้นที่ : สพป.กาญจนบุรี เขต 3
จังหวัด : กาญจนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุขวัฒน์ ศรีชาย
จำนวนนักเรียน : 327
จำนวนครูและบุคลากร : 23
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 08 เมษายน 3107