ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1071020465
โรงเรียน : หนองขาวโกวิทพิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.กาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายประวิทย์ สิงห์เรือง
จำนวนนักเรียน : 135
จำนวนครูและบุคลากร : 18
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มกราคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 27 พฤษภาคม 2564

*** โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนเป็นอย่างดี เช่น นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลดอนเจดีย์ ตำบลหนองขาว และตำบลหนองหญ้าดอกขาว ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เด่นชัด โดยเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าพื้นเมือง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ *** 
ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 28 พฤษภาคม 2564