ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1071020476
โรงเรียน : ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.กาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.dtw.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายประมวล ศรีบูจันดี
จำนวนนักเรียน : 1143
จำนวนครูและบุคลากร : 61
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 27 พฤษภาคม 2564

***โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่

ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนเป็นอย่างดี***