ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1072630478
โรงเรียน : ดอนคาวิทยา
เขตพื้นที่ : สพม.สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.donkhawittaya.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายคมสัน ธรรมนู
จำนวนนักเรียน : 730
จำนวนครูและบุคลากร : 45
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มีนาคม 2564