ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1081010027
โรงเรียน : อนุบาลกระบี่
เขตพื้นที่ : สพป.กระบี่
จังหวัด : กระบี่
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.anubankrabi.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุเทพ เปียกบุตร
จำนวนนักเรียน : 2001
จำนวนครูและบุคลากร : 114
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 06 กรกฎาคม 3107