ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1081010197
โรงเรียน : บ้านเกาะศรีบอยา
เขตพื้นที่ : สพป.กระบี่
จังหวัด : กระบี่
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010197
ผู้อำนวยการโรงเรียน : -
จำนวนนักเรียน : 112
จำนวนครูและบุคลากร : 9
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 มีนาคม 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 04 มีนาคม 2564

สถานศึกษาต้องการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเปิดขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 04 มีนาคม 2564

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทำงานในลำดับต่อไป

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธภ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 04 มีนาคม 2564

1. ด้านความมั่นคง (สพฐ./สช./สอศ./กศน.)
           ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
            1. หน่วยงานทางการศึกษา/ต้นสังกัด ควรสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีคุณวุฒิ ทางด้านลูกเสือรวมทั้งควรมีการจัดทำฐานข้อมูลด้านลูกเสือระหว่างหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เชื่อมโยงกัน เช่น การอบรมลูกเสือ คุณวุฒิด้านลูกเสือ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน การดำเนินงานต่อไป
             2. ควรมีการนิเทศ กำกับติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษ อย่างต่อเนื่อง
            3. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านการแต่งกายความมีระเบียบวินัย การปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาดด้วย

        2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

            1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สพฐ.และ สอศ ควรวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

        4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
            ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

          1หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานร่วมกัน และบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็ก
         2ขอให้ศูนย์การศึกษาพิเศษของแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วมเข้าไปช่วยเหลือนิเทศและส่งครูไป ช่วยสอนสถานศึกษาด้วย ควรกำหนดบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ชัด และสนับสนุนการทำงานร่วมกัน อย่าง ต่อเนื่อง
          3. สำนักงานเขตพื้นที่ควรจัดทำข้อมูลเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการให้เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนการทำงาน
          4. การของบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สามารถเขียนขอได้ทุกปี แต่ทั้งนี้ต้องมีแผนงานโครงการและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ รวมทั้งการพัฒนาครูในการสอน
       5. ขอให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดจัดทำข้อมูลเด็กที่อยู่ในโรงเรียนและรูปแบบการจัดการศึกษา ที่มีอยู่ในโรงเรียนหรือที่อื่นๆทุกรูปแบบให้เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


          ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

          1การล่วงละเมิดทางเพศของเด็กให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดเฝ้าระวัง/ป้องกันอย่างเคร่งครัด

 2.การลงโทษเด็กนักเรียนคนกำชับให้ครูปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการป้องกันอย่างใกล้ชิด

        3ปัญหาการทุจริตเรื่องอาหารกลางวัน ขอให้หน่วยงานสถานศึกษาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิด กรณีเสียหายในทุกมิติที่เกี่ยวข้องและคอยกำกับดูแลคุณภาพของอาหารด้วย

 4ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง กำชับให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รายงาน ข้อมูลสถานการณ์ Covid-19 ในระบบด้วย