ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300047
โรงเรียน : บ้านโผงโผง
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางธมภร มณีสะอาด
จำนวนนักเรียน : 128
จำนวนครูและบุคลากร : 16
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564