ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300065
โรงเรียน : นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.nikomkhokpho148school.com/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวิรัตน์ จันทร์งาม
จำนวนนักเรียน : 296
จำนวนครูและบุคลากร : 24
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564