ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300067
โรงเรียน : บ้านควนลังงา
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1094300067&Area_CODE=9402
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวิสุทธิ์ แวดอเลาะ
จำนวนนักเรียน : 199
จำนวนครูและบุคลากร : 25
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564