ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300166
โรงเรียน : ชุมชนบ้านปาตา
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : school.obec.go.th/pata/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว
จำนวนนักเรียน : 450
จำนวนครูและบุคลากร : 36
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564