ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300289
โรงเรียน : บ้านตะโละไกรทอง
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 3
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1094300289
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง
จำนวนนักเรียน : 437
จำนวนครูและบุคลากร : 30
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564