ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300329
โรงเรียน : เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เขตพื้นที่ : สพม.ปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.benjamapn.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : จุมพล ทองใหม่
จำนวนนักเรียน : 2046
จำนวนครูและบุคลากร : 159
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564