ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300330
โรงเรียน : เดชะปัตตนยานุกูล
เขตพื้นที่ : สพม.ปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.decha.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมพงค์ สัจจาภรณ์
จำนวนนักเรียน : 2118
จำนวนครูและบุคลากร : 152
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 11 มิถุนายน 2564