ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300338
โรงเรียน : ทุ่งยางแดงพิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.ปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.tydpk.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
จำนวนนักเรียน : 453
จำนวนครูและบุคลากร : 49
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564