ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1095440013
โรงเรียน : บ้านยะลา
เขตพื้นที่ : สพป.ยะลา เขต 1
จังหวัด : ยะลา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายนพรัตน์ นอบแก้ว
จำนวนนักเรียน : 247
จำนวนครูและบุคลากร : 20
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 08 มิถุนายน 2564