ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1095440021
โรงเรียน : นิบงชนูปถัมภ์
เขตพื้นที่ : สพป.ยะลา เขต 1
จังหวัด : ยะลา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.nibong.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ว่าที่ร้อยตรี อับดุลรอแม การีอูมา
จำนวนนักเรียน : 2141
จำนวนครูและบุคลากร : 105
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 08 มิถุนายน 2564