ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1095440078
โรงเรียน : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
เขตพื้นที่ : สพป.ยะลา เขต 2
จังหวัด : ยะลา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวจินตนา คชกาญจน์
จำนวนนักเรียน : 150
จำนวนครูและบุคลากร : 14
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 12 กรกฎาคม 3107