ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1095440222
โรงเรียน : นิคมพัฒนวิทย์
เขตพื้นที่ : สพม.ยะลา
จังหวัด : ยะลา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.facebook.com/nikompat.yala
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายภาสกร แก้ววิชิต
จำนวนนักเรียน : 45
จำนวนครูและบุคลากร : 17
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 12 กรกฎาคม 3107