ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1095440224
โรงเรียน : ยะหาศิรยานุกูล
เขตพื้นที่ : สพม.ยะลา
จังหวัด : ยะลา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวอนุช เพชรเรือง
จำนวนนักเรียน : 365
จำนวนครูและบุคลากร : 37
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 07 มิถุนายน 2564