ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1095440227
โรงเรียน : ราชประชานุเคราะห์ 41
เขตพื้นที่ : สพป.ยะลา เขต 1
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.rpg41.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายมามะซูฟี อารง
จำนวนนักเรียน : 571
จำนวนครูและบุคลากร : 73
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564