ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1096240361
โรงเรียน : สุคิรินวิทยา
เขตพื้นที่ : สพม.นราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายเจริญ จันทร์ทอง
จำนวนนักเรียน : 473
จำนวนครูและบุคลากร : 43
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 15 กรกฎาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 กรกฎาคม 2564

ยกเลิกการไปราชการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูง

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอของพื้นที่/จังหวัดผู้รับการตรวจ บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 กรกฎาคม 2564

ยกเลิกการไปราชการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูง

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 กรกฎาคม 2564

ยกเลิกการไปราชการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูง

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอของพื้นที่/จังหวัดผู้รับการตรวจ บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 กรกฎาคม 2564

ยกเลิกการไปราชการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูง

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กรกฎาคม 2564

ไม่สามารถลงพื้นที่ได้เนื่องจากมีข้อกำหนดจาก ศบค.จว