ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1117100005
โรงเรียน : อนุบาลบ้านดินสิกขา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : สิงห์บุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : zz
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางวาสนา ปัญญาบุญนิยม
จำนวนนักเรียน : 48
จำนวนครูและบุคลากร : 5
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 มีนาคม 3107