ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1118100001
โรงเรียน : วรรณรัตน์วิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ชัยนาท
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : zz
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน : 604
จำนวนครูและบุคลากร : 26
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 มีนาคม 2564