ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1123100001
โรงเรียน : กิตติวิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ตราด
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.kittiwittaya.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางกิตติวรรณ นิรันต์พานิช
จำนวนนักเรียน : 721
จำนวนครูและบุคลากร : 33
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 18 กุมภาพันธ์ 2564