ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1140100140
โรงเรียน : บ้านพร้อมบุญ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ขอนแก่น
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : zz
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน : 242
จำนวนครูและบุคลากร : 11
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 มีนาคม 2564