ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1145100003
โรงเรียน : พระกุมารร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.holy.co.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ซิสเตอร์อรนุช หอมจันทร์
จำนวนนักเรียน : 3101
จำนวนครูและบุคลากร : 137
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 18 มีนาคม 2564