ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1162100006
โรงเรียน : เจริญสุขอุดมวิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : กำแพงเพชร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : zz
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายทักดนัย เพชรเภรี
จำนวนนักเรียน : 1796
จำนวนครูและบุคลากร : 72
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 10 กันยายน 2564