ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1171100003
โรงเรียน : ถาวรวิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : กาญจนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.thaworn.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางจรรญา พลายเพ็ชร
จำนวนนักเรียน : 1943
จำนวนครูและบุคลากร : 107
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 13 กันยายน 3107