ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1176100001
โรงเรียน : อรุณประดิษฐ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : เพชรบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.aroonpradit.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวิทยา พัฒนวงศ์
จำนวนนักเรียน : 3437
จำนวนครูและบุคลากร : 168
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 08 กรกฎาคม 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 กรกฎาคม 2564

จากสิ่งที่ รร เน้นย้ำให้ นร เกิด Skills  Smile  Shine  Smart  ถ้าเติมภาพความสำเร็จได้ว่า แต่ละช่วงชั้นไหนเกิด 4S อะไร จะทำให้ความชัดเจนของการจัดการศึกษาเป็นกระจกสะท้อนผลที่เป็นรูปธรรมและยังสามารถเติมสิ่งที่ขาดให้กับ นร ได้เป็นรายบุคคลได้ต่อไป ไม่ต้องรอให้แต่ละ S เกิดไม่พร้อมกันถึงระดับมหาวิทยาลัย เพราะเชื่อว่า รร นี้ สามารถวางเป้าหมายของ 4S ของ นร และสามารถเติมให้เต็มได้ เนื่องจากความเก่งและพร้อมของ ผอ รร และทีม จะเป็น รร ที่เป็นต้นแบบของประเทศได้เลยต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอของพื้นที่/จังหวัดผู้รับการตรวจ บันทึกเมื่อวันที่ Date: 05 สิงหาคม 2564

โรงเรียนควรกำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะของนักเรียนเป็นรายชั้น เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น