ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100015
โรงเรียน : จงรักสัตย์วิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.chongraksat.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายแวอัดนาน แวดือเระ
จำนวนนักเรียน : 3465
จำนวนครูและบุคลากร : 167
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564