ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100016
โรงเรียน : จ้องฮั้ว
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : chonghuaptn.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
จำนวนนักเรียน : 675
จำนวนครูและบุคลากร : 43
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564