ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100027
โรงเรียน : จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : https://www.facebook.com/jariyahschool
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอับดุลลาตีฟ การี
จำนวนนักเรียน : 439
จำนวนครูและบุคลากร : 31
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564