ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100031
โรงเรียน : มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.cisschool.org
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางเจะนิเยาะ มุสตาปะ
จำนวนนักเรียน : 1514
จำนวนครูและบุคลากร : 93
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564