ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100035
โรงเรียน : สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.somboonsaad.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวอามีเนาะ บีรู
จำนวนนักเรียน : 2627
จำนวนครูและบุคลากร : 109
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564