ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100065
โรงเรียน : ดารุลบารอกะฮุ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวศิน สาเม๊าะ
จำนวนนักเรียน : 1258
จำนวนครูและบุคลากร : 55
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564