ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100088
โรงเรียน : สาส์นวิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.Sarnwitthaya_2013@hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวมารีนา มิลาเตะ
จำนวนนักเรียน : 287
จำนวนครูและบุคลากร : 13
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564