ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100198
โรงเรียน : อิสลามพัฒนา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : islampatana@hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาว ซอลีฮะห์ โต๊ะยาโง๊ะ
จำนวนนักเรียน : 1255
จำนวนครูและบุคลากร : 102
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564