ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1196100056
โรงเรียน : อนุบาลบ้านสุชาดา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : นราธิวาส
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : zz
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน : 75
จำนวนครูและบุคลากร : 11
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 14 กรกฎาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กรกฎาคม 2564

เป็นสถานศึกษาเปิดสอนระดับปฐมวัย จากสถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนแบบ on site เป็นหลัก และใช้ on hand ในการเรียนการสอนโดยผู้ปกครองเป็นคนมารับใบงานจากคุณครู