ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1234010001
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : อุบลราชธานี
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมพงษ์ จันทร์เกษ
จำนวนนักเรียน : 2313
จำนวนครูและบุคลากร : 37
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 07 กันยายน 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธภ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 07 กันยายน 2564

ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

1.วิทยาลัยควรจัดให้มีระบบโรงเรียนโรงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีแหล่งฝึกประสบการณ์ตรงและทันสมัย

2.จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

3.สนับสนุนให้เกิดการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะด้านการดำเนินกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะคอมพิวเตอร์

  โดยให้มีหน่วยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักสูตรฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน


ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

     การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ควรจะจัดการเรียนการสอนแบบ On site แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามบริบทของพื้นที่ ให้เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด