ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1237050000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนางคนิคม
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : อำนาจเจริญ
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน : amnat.nfe.go.th/nfesenang/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวโสวิชญา วงษาชัย
จำนวนนักเรียน : 618
จำนวนครูและบุคลากร : 15
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 24 กุมภาพันธ์ 2564