ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1245010001
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : -
จำนวนนักเรียน : 2035
จำนวนครูและบุคลากร :
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มิถุนายน 2564