ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1262020000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : กำแพงเพชร
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายมงคล พลายชมพูนุช
จำนวนนักเรียน : 323
จำนวนครูและบุคลากร : 16
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 มีนาคม 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงามมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้ดี การบริหารจัดการมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมหลักสูตรด้านอาชีพมีความเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของคนในชุมชน